เกษียณ 65 ครูดวงใจ สุขสบาย (ตอนที่ 1)

EP.1 - เกษียณ 2565 ผอ.ดวงใจ สุขสบาย โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม จ.สิงห์บุรี

PATOHTER | 4:21 นาที

ครูดวงใจ สุขสบาย
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
เกิดวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2505

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษา จาก โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
- มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนอินทร์บุรี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ปวช. (พณิชยกรรม) จาก โรงเรียนตุสิตพณิชยการ
- อนุปริญญา ชั้น ปวส. (การตลาด) จาก โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
- ปริญญาตรี วิชาเอก การจัดการทั่วไป จาก วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
- ปริญญาตรี วิชาเอก การประถมศึกษา สถานที่จบการศึกษา สถาบันราชภัฏเทพสตรี
- ปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา สถานที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

หลักการทํางานหรือแนวคิดในการทํางาน

ทําดีที่สุดในทุกวัน เพราะทุกการเดินทางของชีวิต มีวันที่เราหลงทาง มีวันที่เราเจอทางตัน มีวันที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทาง แต่เชื่อเถอะว่า ไม่มีเส้นทางไหนของชีวิต สูญเปล่าเลย ทุกเส้นทางเป็นบทเรียนใหม่ให้กับเรา บางคนอาจเจอเส้นทางของตัวเองช้า บางคนเจอไวไม่ สําคัญ เราทุกคนจะเจอเส้นทางที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม

ผลงานดีเด่นเป็นเกียรติและภาคภูมิใจ
นักเรียนรางวัลพระราชทาน (ขนาดเล็ก) ประจําปีงบประมาณ 2564